top of page
Annulering en retour individuele workshops / Refund and cancellation policy (only dutch)

Onderstaande regels gelden alleen voor de groeps workshops op individuele inschrijving.
Bij opzegging van 5 dagen tot en met 3 dagen voor aanvang behoudt de klant haar betaalde workshoptegoed voor 75% (in mindering te brengen op een volgende overeen te komen dienst of activiteit) en worden 25% annuleringskosten ingehouden. 

Bij opzegging van 2 dagen voor datum tot aanvang behoudt de klant haar betaalde workshoptegoed voor 50% (in mindering te brengen op een volgende overeen te komen dienst of activiteit) en worden 50% annuleringskosten ingehouden. 
Bij opzegging tot 5 dagen voor aanvang kan het betaalde bedrag eventueel terug gestort worden minus een vast bedrag per ticket van 20,00 euro (annuleringskosten). 

Een workshop tegoed moet binnen 1 jaar na annulering weer gebruikt worden. Ook kan een deelnemer het ticket, mits in overleg met en alleen na goedkeuring door ons (hieraan zijn bepaalde voorwaarden gesteld), doorgeven of verkopen aan een ander. In speciale gevallen (zoals ziekenhuisopname, sterfgevallen etc) wijken we hier uiteraard van af, dit ter beoordeling van Wilma Veen - V1 Beheer bv. Dus geef altijd de reden van opzegging met onderbouwing goed door.

Annulering
Algemene Voorwaarden / Terms and conditions (only dutch)

Algemene Voorwaarden Wilma Veen Art - V1 Beheer bv

 

 

Artikel 1 Definities

 

1. Wilma Veen Art is een onderdeel van V1 Beheer bv per adres Sonnevancklaan 7 3847LW Harderwijk. Wilmaveen.com is de officiële website van Wilma Veen Art - V1 Beheer bv

 

2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wilma Veen Art - V1 Beheer bv een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  te leveren producten en/of door  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  georganiseerde activiteiten.

 

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv , die betrekking hebben op de producten, schilderijen of diensten van Wilma Veen Art /V1 Beheer bv

 

4. Activiteit: de door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit schilderijen, illustraties en producten, maar ook creatieve diensten zoals workshops, lessen, begeleiding en coaching.

 

 

Artikel 2 Algemeen

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv te leveren producten of te verrichten diensten.

 

2. Wilma Veen Art - V1 Beheer bv kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

 

 

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

 

1. Indien de klant Wilma Veen Art - V1 Beheer bv verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit , product of door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien de klant een bestelling plaatst of zich per e-mail aanmeldt voor een product, dienst of activiteit, wordt dit beschouwd als een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

2. Een door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Wilma Veen Art - V1 Beheer bv in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Wilma Veen Art - V1 Beheer bv dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere bevestiging van Wilma Veen Art - V1 Beheer bv nodig is. Deze termijn kan op verzoek worden verlengd.

 

3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Wilma Veen Art - V1 Beheer bv binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt of op het moment van het plaatsen van een bestelling.

 

4. Indien de klant van Wilma Veen Art - V1 Beheer bv bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Wilma Veen Art - V1 Beheer bv uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

 

5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

 

6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen tegenover een andere en de beslechting van geschillen.

 

 

 

Artikel 4 De prijs

 

1. De door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv opgegeven prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW en zijn gebaseerd op:

materiaalkosten;  huur van de locatie;  kosten van arbeidsloon;  de commercieel waarde van een product of eventuele andere diensten en / of catering;  belastingen

2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Wilma Veen Art - V1 Beheer bv gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

 

 

 

Artikel 5 Betaling

 

1. Betaling dient uiterlijk plaats te hebben 1 week voor aanvang van de betreffende activiteit of dienst. Voor producten, schilderijen zal een factuur gestuurd worden die binnen de daarop gestelde termijn betaald moet worden. Sommige producten kunnen direct bij afname betaald worden in contanten of per pin.. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Wilma Veen Art - V1 Beheer bv gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

 

2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

 

3. Wilma Veen Art - V1 Beheer bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.

 

4. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

 

5. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Wilma Veen Art - V1 Beheer bv lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

 

6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Wilma Veen Art - V1 Beheer bv voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

 

7. Reeds gedane betalingen voor producten, schilderijen, diensten, workshops of activiteiten zijn niet terugvorderbaar en worden eventueel gezien als tegoed indien aan de annuleringsvoorwaarden is voldaan. Indien de klant bij een activiteit of workshop verzuimt, niet aanwezig is, of op enigerlei wijze verhinderd is deel te nemen en Wilma Veen Art - V1 Beheer bv daarvan niet, voor aanvang van het betreffende op de hoogte brengt vervalt het recht op levering.

 

 

Artikel 6 Opzegging en annuleringskosten

 

1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een onbepaalde tijd eindigt de overeenkomst pas na levering product en betaling daarvan.

 

2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk tenzij afwijkende voorwaarden zijn gedefinieerd.

 

3. Workshops en creatieve sessies (geldt niet voor workshops met inschrijving op individuele basis): Indien de klant de overeenkomst voor deelname aan workshops of activiteiten al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen, geldt dat er toch kosten in rekening worden gebracht.

 

4. Heeft de klant reeds betaald en wil hij toch de overeenkomst opzeggen dan gelden dezelfde voorwaarden.

 

Bij opzegging van 5 dagen tot en met 3 dagen voor aanvang behoudt de klant haar betaalde workshoptegoed voor 75% (in mindering te brengen op een volgende overeen te komen dienst of activiteit) en worden 25% annuleringskosten ingehouden. 

Bij opzegging van 2 dagen voor datum tot aanvang behoudt de klant haar betaalde workshoptegoed voor 50% (in mindering te brengen op een volgende overeen te komen dienst of activiteit) en worden 50% annuleringskosten ingehouden. 
Bij opzegging tot 5 dagen voor aanvang kan het betaalde bedrag terug gestort worden minus een vast bedrag per ticket van 20,00 euro (annuleringskosten). 

Een workshop tegoed moet binnen 1 jaar na annulering weer gebruikt worden. Ook kan een deelnemer het ticket, mits in overleg met en alleen na goedkeuring door ons (hieraan zijn bepaalde voorwaarden gesteld), doorgeven of verkopen aan een ander. In speciale gevallen (zoals ziekenhuisopname, sterfgevallen etc) wijken we hier uiteraard van af, dit ter beoordeling van Wilma Veen - V1 Beheer bv. Dus geef altijd de reden van opzegging met onderbouwing goed door.

Extra bij groepen, organisaties of bedrijven geldt:

Bij opzegging binnen 2 weken voor aanvang doch tot 1 week voor aanvang behoudt de klant haar betaalde workshoptegoed voor 75% en worden 25% annuleringskosten ingehouden vermeerderd met het bedrag aan inkoop of arbeid wat al is besteed of uitgevoerd door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv.

Bij opzegging tot 2 weken voor aanvang kan het gehele betaalde bedrag terug gestort worden exclusief het bedrag aan inkoop of arbeid wat al is besteed of uitgevoerd door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv.  

Is nog niet betaald dan kan Wilma Veen Art - V1 Beheer bv. het bedrag aan inkoop of arbeid wat al is besteed of uitgevoerd door Wilma Veen Art - V1 Beheer bv alsnog in rekening brengen.

5 Cadeaubonnen, cadeau tegoeden, schilderijen in opdracht of andere persoonlijke opdrachten kunnen niet geannuleerd worden. Er kan geen restitutie plaats vinden van het waarde bedrag. Wel kunnen we in goed overleg kijken of eventueel een aanpassing van de opdracht nog mogelijk is. Dit volledig ter beoordeling van Wilma Veen Art / V1 Beheer bv. De cadeaubonnen zijn een jaar geldig maar  kan in overleg en na goedkeuring door Wilma Veen Art V1 Beheer verlengt worden tot een ander gedefinieerde tijd.

Bij gedeeltelijke afname van producten of activiteiten blijft het restbedrag nog 1 jaar na afname geldig, maar kan uitsluitend besteed worden aan producten en / of activiteiten van Wilma Veen Art / V1 Beheer bv

 

 

Artikel 7 Het verrichten van diensten en leveren producten

 

1.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 

1.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

 

2.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  is niet aansprakelijk voor schade door de door  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.

 

3.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschades is  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv niet aansprakelijk.

 

4.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv.  De klant vrijwaart  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  verrichte diensten en/of producten.

 

5.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

 

– niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  en/of door  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden.  Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  is in die gevallen niet schadeplichtig.

 

Artikel 9 Publiceren

 

 Wilma Veen Art - V1 Beheer bv  is gerechtigd om foto’s, video’s en geluidsopnamen die tijdens de workshop worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken.

 

 

  V1 Beheer bv  -  geregistreerd bij de  kvk te Harderwijk onder nummer 08073290

Algemene voorwaarden
bottom of page